ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Classroom Management System
© 2010 http://www.ubru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
   
  ขั้นตอนการเลือกแบบประเมินการสอน คลิก!!!
 
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
1 ส่งผลการเรียน1/63 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 กำหนดปิด1/63 เปิด 2/63 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 ตอบแบบประเมิน 1/63 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 แจ้งนักศึกษาตอบแบบประเมิน 1/2563 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
5 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา1/63 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
6 อนุมัติผลการศึกษา 3/2562 กศ.บป. ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
7 ยื่นจบ 1/2563 นักศึกษา กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
8 ยื่นขอจบ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (แก้ไขใหม่) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
9 ส่งผลการเรียน3/62 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 เปิดระบบ ส่งผลการเรียน กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
11 เลือกแบบประเมิน 3/2562 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
12 กำหนดการปิด 2/62 เปิด 1/63 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
13 เปิด 3/62 และปิด 2/62 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
14 เลือกและตอบแบบประเมินรายวิชา 2/2562 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
15 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2562 นักศึกษา กศ.บป. ด่วน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
16 ยื่นคำร้องขอจบ 2/62 นักศึกษาภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
17 เปิดภาคการศึกษา 2/2562 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
18 ส่งเกรด 1/62 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
19 ส่งผลการเรียน 1/2562 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
20 การตอบแบบประเมิน 1/2562 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
21 แจ้งกำหนดวันปิด 1/62 เปิด 2/62 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
22 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา1/62 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
23 แจ้งนักสึกษาที่สำเร็จการศึกษา 14 สิงหาคม 2562 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
24 ประเมินการสอนรายวิชา 3/2561 กศ.บป. และ นักศึกษ ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
25 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา กศ.บป. 1/2562 (ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
26 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2562 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
27 กำหนดการ กศ.บป. ปิด3/61 เปิด 1/62 (ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
28 ส่งผลการเรียน3/2561 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
29 นักศึกษา ภาคปกติ สำเร็จการศึกษา 15 พ.ค.62 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
30 ยื่นคำร้องขอจบ 3/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
31 ส่งเกรด ย้อนหลังเทอม 1/61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
32 กำหนดส่งเกรด 2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
33 ปิด 2/61 เปิด 3/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
34 ตอบแบบประเมินการสอน 2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
35 เลือกแบบประเมินการสอน2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
36 แจ้งนักศึกษาที่สำรเ้๗การศึกษา 7 ธ.ค.61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
37 ส่งเกรด กศ.บป. 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
38 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
39 กำหนดส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
40 ขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ ภาคปกติ 1/2561 (รหัส 61) เท่านั้น งานประมวลผลการเรียน อ่าน
41 ตารางเรียนสอนชดเชย ภาคปกติ 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
42 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา หมู่เรียน ที่คาดว่าจะสำเร็จ 2/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
43 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภศ.บป. ภาคการศึกษา 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
44 กำหนดวันปิด เปิด นักศึกษา กศ.บป. ปิด 1/61 เปิด 2/61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
45 กำหนดการส่งผลกาเรียน แก้ I ภาคการศึกษาที่ 2-3 /2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
46 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
47 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
48 ยื่นคำร้องขอสำเร็จ กศ.บป.ภาคการศึกษา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
49 กำหนดการเปิดเทอม1/61 กศ.บป.(ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
50 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดยื่นขอสำเร็จ 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
51 กำหนดส่งเกรด3/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
52 กำหนดวันปิด 3/60 และเปิด1/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
53 ตอบแบบประเมินการสอนรายวิชา 3/60 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
54 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
55 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
56 แจ้งนักศึกษา ขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
57 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียน3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
58 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ภาคปกติ 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
59 วันปิด2/60 เปิด3/60 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
60 กำหนดวันปิด2/60 และเปิด 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
61 กรอกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
62 การส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
63 เลือกแบบประเมิน2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
64 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
65 ผู้ที่สำเร็จการศึกษา 13ธันวาคม 60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
66 เปิดระบบ ส่งเกรด1/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
67 เปิดรายวิชาเพิ่ม ภาคปกติ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
68 ส่งผลการเรียน1/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
69 ขอยกเลิกราชวิชาเรียน 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
70 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
71 ขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
72 กำหนดการปิด 1/2560 และเปิด 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
73 แจ้งการประเมินการสอนรายวิชา 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
74 เลือกแบบประเมิน 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
75 กำหนดวันสอบกลางภาค ภาคปกติ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
76 ยื่นขอสำเร็จ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
77 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
78 ปิดภาคการศึกษา กศ.บป. 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
79 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
80 การส่งผลการเรียน 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
81 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
82 กำหนดการปิด เปิด นักศึกษาภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
83 การส่งผลการเรียน 2/59 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
84 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/2559 นักศึกษาทุกประเภท งานประมวลผลการเรียน อ่าน
85 ส่งผลการเรียน ยืนยันเกรด ได้แล้วครับ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
86 เปิดระบบส่งผลการเรียน 1/2558 คร้บ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
87 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2558ภาคปกติ(นักศึกษารหัส 55 และ 54)กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
88 แจ้งเปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
89 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
90 ยืนยันผลการเรียนที่เป็น I อีกครั้ง งานประมวลผลการเรียน อ่าน
91 ส่งผลการเรียน 3/2557 AEC งานประมวลผลการเรียน อ่าน
     
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Class Room Management System)