ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Classroom Management System
© 2010 http://www.ubru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
   
  ขั้นตอนการเลือกแบบประเมินการสอน คลิก!!!
 
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
1 ประเมินการสอนรายวิชา 3/2561 กศ.บป. และ นักศึกษ ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา กศ.บป. 1/2562 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2562 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 กำหนดการ กศ.บป. ปิด3/61 เปิด 1/62 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
5 ส่งผลการเรียน3/2561 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
6 นักศึกษา ภาคปกติ สำเร็จการศึกษา 15 พ.ค.62 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
7 ยื่นคำร้องขอจบ 3/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
8 ส่งเกรด ย้อนหลังเทอม 1/61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
9 กำหนดส่งเกรด 2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 ปิด 2/61 เปิด 3/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
11 ตอบแบบประเมินการสอน 2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
12 เลือกแบบประเมินการสอน2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
13 แจ้งนักศึกษาที่สำรเ้๗การศึกษา 7 ธ.ค.61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
14 ส่งเกรด กศ.บป. 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
15 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
16 กำหนดส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
17 ขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ ภาคปกติ 1/2561 (รหัส 61) เท่านั้น งานประมวลผลการเรียน อ่าน
18 ตารางเรียนสอนชดเชย ภาคปกติ 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
19 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา หมู่เรียน ที่คาดว่าจะสำเร็จ 2/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
20 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภศ.บป. ภาคการศึกษา 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
21 กำหนดวันปิด เปิด นักศึกษา กศ.บป. ปิด 1/61 เปิด 2/61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
22 กำหนดการส่งผลกาเรียน แก้ I ภาคการศึกษาที่ 2-3 /2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
23 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
24 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
25 ยื่นคำร้องขอสำเร็จ กศ.บป.ภาคการศึกษา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
26 กำหนดการเปิดเทอม1/61 กศ.บป.(ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
27 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดยื่นขอสำเร็จ 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
28 กำหนดส่งเกรด3/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
29 กำหนดวันปิด 3/60 และเปิด1/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
30 ตอบแบบประเมินการสอนรายวิชา 3/60 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
31 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
32 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
33 แจ้งนักศึกษา ขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
34 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียน3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
35 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ภาคปกติ 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
36 วันปิด2/60 เปิด3/60 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
37 กำหนดวันปิด2/60 และเปิด 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
38 กรอกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
39 การส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
40 เลือกแบบประเมิน2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
41 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
42 ผู้ที่สำเร็จการศึกษา 13ธันวาคม 60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
43 เปิดระบบ ส่งเกรด1/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
44 เปิดรายวิชาเพิ่ม ภาคปกติ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
45 ส่งผลการเรียน1/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
46 ขอยกเลิกราชวิชาเรียน 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
47 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
48 ขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
49 กำหนดการปิด 1/2560 และเปิด 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
50 แจ้งการประเมินการสอนรายวิชา 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
51 เลือกแบบประเมิน 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
52 กำหนดวันสอบกลางภาค ภาคปกติ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
53 ยื่นขอสำเร็จ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
54 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
55 ปิดภาคการศึกษา กศ.บป. 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
56 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
57 การส่งผลการเรียน 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
58 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
59 กำหนดการปิด เปิด นักศึกษาภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
60 การส่งผลการเรียน 2/59 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
61 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/2559 นักศึกษาทุกประเภท งานประมวลผลการเรียน อ่าน
62 ส่งผลการเรียน ยืนยันเกรด ได้แล้วครับ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
63 เปิดระบบส่งผลการเรียน 1/2558 คร้บ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
64 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2558ภาคปกติ(นักศึกษารหัส 55 และ 54)กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
65 แจ้งเปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
66 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
67 ยืนยันผลการเรียนที่เป็น I อีกครั้ง งานประมวลผลการเรียน อ่าน
68 ส่งผลการเรียน 3/2557 AEC งานประมวลผลการเรียน อ่าน
     
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Class Room Management System)