ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Classroom Management System
© 2010 http://www.ubru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
   
  ขั้นตอนการเลือกแบบประเมินการสอน คลิก!!!
 
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
1 เลือกแบบประเมินการสอน2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาที่สำรเ้๗การศึกษา 7 ธ.ค.61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 ส่งเกรด กศ.บป. 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
5 กำหนดส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
6 ขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ ภาคปกติ 1/2561 (รหัส 61) เท่านั้น งานประมวลผลการเรียน อ่าน
7 ตารางเรียนสอนชดเชย ภาคปกติ 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
8 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา หมู่เรียน ที่คาดว่าจะสำเร็จ 2/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
9 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภศ.บป. ภาคการศึกษา 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 กำหนดวันปิด เปิด นักศึกษา กศ.บป. ปิด 1/61 เปิด 2/61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
11 กำหนดการส่งผลกาเรียน แก้ I ภาคการศึกษาที่ 2-3 /2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
12 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
13 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
14 ยื่นคำร้องขอสำเร็จ กศ.บป.ภาคการศึกษา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
15 กำหนดการเปิดเทอม1/61 กศ.บป.(ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
16 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดยื่นขอสำเร็จ 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
17 กำหนดส่งเกรด3/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
18 กำหนดวันปิด 3/60 และเปิด1/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
19 ตอบแบบประเมินการสอนรายวิชา 3/60 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
20 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
21 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
22 แจ้งนักศึกษา ขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
23 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียน3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
24 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ภาคปกติ 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
25 วันปิด2/60 เปิด3/60 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
26 กำหนดวันปิด2/60 และเปิด 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
27 กรอกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
28 การส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
29 เลือกแบบประเมิน2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
30 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
31 ผู้ที่สำเร็จการศึกษา 13ธันวาคม 60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
32 เปิดระบบ ส่งเกรด1/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
33 เปิดรายวิชาเพิ่ม ภาคปกติ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
34 ส่งผลการเรียน1/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
35 ขอยกเลิกราชวิชาเรียน 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
36 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
37 ขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
38 กำหนดการปิด 1/2560 และเปิด 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
39 แจ้งการประเมินการสอนรายวิชา 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
40 เลือกแบบประเมิน 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
41 กำหนดวันสอบกลางภาค ภาคปกติ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
42 ยื่นขอสำเร็จ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
43 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
44 ปิดภาคการศึกษา กศ.บป. 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
45 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
46 การส่งผลการเรียน 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
47 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
48 กำหนดการปิด เปิด นักศึกษาภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
49 การส่งผลการเรียน 2/59 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
50 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/2559 นักศึกษาทุกประเภท งานประมวลผลการเรียน อ่าน
51 ส่งผลการเรียน ยืนยันเกรด ได้แล้วครับ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
52 เปิดระบบส่งผลการเรียน 1/2558 คร้บ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
53 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2558ภาคปกติ(นักศึกษารหัส 55 และ 54)กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
54 แจ้งเปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
55 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
56 ยืนยันผลการเรียนที่เป็น I อีกครั้ง งานประมวลผลการเรียน อ่าน
57 ส่งผลการเรียน 3/2557 AEC งานประมวลผลการเรียน อ่าน
     
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Class Room Management System)