ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Classroom Management System
© 2010 http://www.ubru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
   
  ขั้นตอนการเลือกแบบประเมินการสอน คลิก!!!
 
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
1 ขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ ภาคปกติ 1/2561 (รหัส 61) เท่านั้น งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 ตารางเรียนสอนชดเชย ภาคปกติ 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา หมู่เรียน ที่คาดว่าจะสำเร็จ 2/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภศ.บป. ภาคการศึกษา 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
5 กำหนดวันปิด เปิด นักศึกษา กศ.บป. ปิด 1/61 เปิด 2/61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
6 กำหนดการส่งผลกาเรียน แก้ I ภาคการศึกษาที่ 2-3 /2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
7 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
8 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
9 ยื่นคำร้องขอสำเร็จ กศ.บป.ภาคการศึกษา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 กำหนดการเปิดเทอม1/61 กศ.บป.(ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
11 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดยื่นขอสำเร็จ 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
12 กำหนดส่งเกรด3/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
13 กำหนดวันปิด 3/60 และเปิด1/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
14 ตอบแบบประเมินการสอนรายวิชา 3/60 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
15 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
16 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
17 แจ้งนักศึกษา ขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
18 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียน3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
19 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ภาคปกติ 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
20 วันปิด2/60 เปิด3/60 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
21 กำหนดวันปิด2/60 และเปิด 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
22 กรอกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
23 การส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
24 เลือกแบบประเมิน2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
25 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
26 ผู้ที่สำเร็จการศึกษา 13ธันวาคม 60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
27 เปิดระบบ ส่งเกรด1/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
28 เปิดรายวิชาเพิ่ม ภาคปกติ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
29 ส่งผลการเรียน1/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
30 ขอยกเลิกราชวิชาเรียน 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
31 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
32 ขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
33 กำหนดการปิด 1/2560 และเปิด 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
34 แจ้งการประเมินการสอนรายวิชา 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
35 เลือกแบบประเมิน 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
36 กำหนดวันสอบกลางภาค ภาคปกติ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
37 ยื่นขอสำเร็จ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
38 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
39 ปิดภาคการศึกษา กศ.บป. 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
40 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
41 การส่งผลการเรียน 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
42 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
43 กำหนดการปิด เปิด นักศึกษาภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
44 การส่งผลการเรียน 2/59 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
45 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/2559 นักศึกษาทุกประเภท งานประมวลผลการเรียน อ่าน
46 ส่งผลการเรียน ยืนยันเกรด ได้แล้วครับ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
47 เปิดระบบส่งผลการเรียน 1/2558 คร้บ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
48 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2558ภาคปกติ(นักศึกษารหัส 55 และ 54)กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
49 แจ้งเปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
50 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
51 ยืนยันผลการเรียนที่เป็น I อีกครั้ง งานประมวลผลการเรียน อ่าน
52 ส่งผลการเรียน 3/2557 AEC งานประมวลผลการเรียน อ่าน
     
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Class Room Management System)