ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Classroom Management System
© 2010 http://www.ubru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
   
  ขั้นตอนการเลือกแบบประเมินการสอน คลิก!!!
 
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
1 เปิดระบบ ส่งผลการเรียน กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 เลือกแบบประเมิน 3/2562 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 กำหนดการปิด 2/62 เปิด 1/63 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 เปิด 3/62 และปิด 2/62 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
5 เลือกและตอบแบบประเมินรายวิชา 2/2562 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
6 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2562 นักศึกษา กศ.บป. ด่วน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
7 ยื่นคำร้องขอจบ 2/62 นักศึกษาภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
8 เปิดภาคการศึกษา 2/2562 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
9 ส่งเกรด 1/62 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 ส่งผลการเรียน 1/2562 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
11 การตอบแบบประเมิน 1/2562 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
12 แจ้งกำหนดวันปิด 1/62 เปิด 2/62 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
13 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา1/62 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
14 แจ้งนักสึกษาที่สำเร็จการศึกษา 14 สิงหาคม 2562 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
15 ประเมินการสอนรายวิชา 3/2561 กศ.บป. และ นักศึกษ ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
16 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา กศ.บป. 1/2562 (ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
17 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2562 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
18 กำหนดการ กศ.บป. ปิด3/61 เปิด 1/62 (ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
19 ส่งผลการเรียน3/2561 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
20 นักศึกษา ภาคปกติ สำเร็จการศึกษา 15 พ.ค.62 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
21 ยื่นคำร้องขอจบ 3/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
22 ส่งเกรด ย้อนหลังเทอม 1/61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
23 กำหนดส่งเกรด 2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
24 ปิด 2/61 เปิด 3/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
25 ตอบแบบประเมินการสอน 2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
26 เลือกแบบประเมินการสอน2/61 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
27 แจ้งนักศึกษาที่สำรเ้๗การศึกษา 7 ธ.ค.61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
28 ส่งเกรด กศ.บป. 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
29 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
30 กำหนดส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
31 ขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ ภาคปกติ 1/2561 (รหัส 61) เท่านั้น งานประมวลผลการเรียน อ่าน
32 ตารางเรียนสอนชดเชย ภาคปกติ 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
33 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา หมู่เรียน ที่คาดว่าจะสำเร็จ 2/2561 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
34 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภศ.บป. ภาคการศึกษา 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
35 กำหนดวันปิด เปิด นักศึกษา กศ.บป. ปิด 1/61 เปิด 2/61 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
36 กำหนดการส่งผลกาเรียน แก้ I ภาคการศึกษาที่ 2-3 /2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
37 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2561 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
38 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
39 ยื่นคำร้องขอสำเร็จ กศ.บป.ภาคการศึกษา 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
40 กำหนดการเปิดเทอม1/61 กศ.บป.(ฉบับแก้ไข) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
41 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดยื่นขอสำเร็จ 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
42 กำหนดส่งเกรด3/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
43 กำหนดวันปิด 3/60 และเปิด1/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
44 ตอบแบบประเมินการสอนรายวิชา 3/60 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
45 เปิดระบบส่งผลการเรียน ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
46 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
47 แจ้งนักศึกษา ขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
48 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียน3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
49 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ภาคปกติ 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
50 วันปิด2/60 เปิด3/60 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
51 กำหนดวันปิด2/60 และเปิด 1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
52 กรอกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
53 การส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
54 เลือกแบบประเมิน2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
55 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
56 ผู้ที่สำเร็จการศึกษา 13ธันวาคม 60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
57 เปิดระบบ ส่งเกรด1/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
58 เปิดรายวิชาเพิ่ม ภาคปกติ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
59 ส่งผลการเรียน1/60 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
60 ขอยกเลิกราชวิชาเรียน 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
61 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
62 ขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
63 กำหนดการปิด 1/2560 และเปิด 2/2560 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
64 แจ้งการประเมินการสอนรายวิชา 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
65 เลือกแบบประเมิน 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
66 กำหนดวันสอบกลางภาค ภาคปกติ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
67 ยื่นขอสำเร็จ 1/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
68 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
69 ปิดภาคการศึกษา กศ.บป. 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
70 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2560 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
71 การส่งผลการเรียน 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
72 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
73 กำหนดการปิด เปิด นักศึกษาภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
74 การส่งผลการเรียน 2/59 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
75 เลือกแบบประเมินการสอนรายวิชา 2/2559 นักศึกษาทุกประเภท งานประมวลผลการเรียน อ่าน
76 ส่งผลการเรียน ยืนยันเกรด ได้แล้วครับ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
77 เปิดระบบส่งผลการเรียน 1/2558 คร้บ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
78 กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2558ภาคปกติ(นักศึกษารหัส 55 และ 54)กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
79 แจ้งเปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
80 เปิดระบบส่งผลการเรียน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
81 ยืนยันผลการเรียนที่เป็น I อีกครั้ง งานประมวลผลการเรียน อ่าน
82 ส่งผลการเรียน 3/2557 AEC งานประมวลผลการเรียน อ่าน
     
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Class Room Management System)